CART IS EMPTY

+48 796 550 029; +48 791 766 290

sklep@kraftwele.eu

Reklamacje

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI TOWARU:

 Szczegółowe warunki gwarancji podane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedawanych przez nas produktów.

 

W przypadku chęci reklamowania towaru należy zgłosić taki fakt drogą telefoniczną, elektroniczną poprzez formularz znajdujący się na stronie https://kraftwele.pl/serwis.html lub pisemnie.

 

Do reklamowanego towaru należy dołączyć odpowiedni formularz, dzięki czemu znaczenie skróci się czas oczekiwania na zakończenie postępowania reklamacyjnego.

 

W PRZYPADKU NIEUZASADNIONEJ REKLAMACJI LUB BRAKU ZGODY NA ODPŁATNĄ NAPRAWĘ OSOBA/FIRMA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KOSZTAMI TRANSPORTU ORAZ DIAGNOZY URZĄDZENIA.


PRZESYŁKA WYSŁANA POPRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ NIE MOŻE ZAWIERAĆ ŻADNYCH PŁYNÓW (OLEJE, PALIWA). JEŻELI URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W AKUMULATOR NALEŻY GO WYMONTOWAĆ I WYSŁAĆ URZĄDZENIE BEZ AKUMULATORA.

UWAGA!!!

W przypadku konieczności zgłaszający reklamację jest obowiązany zapewnić możliwość załadowania urządzenia na samochód firmy kurierskiej.


Ujawnione usterki lub wady wynikające z wad technicznych lub też przez niedopełnienia sprzedawcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do miejsca zakupu.

Termin wykonania naprawy to 28 dni jednak całkowity okres naprawy może się wydłużyć z przyczyn nie zależnych od gwaranta, np. (czas sprowadzenia części z zagranicy) o czym kupujący powinien być poinformowany.

Serwis zastrzega, iż w przypadku nieodebrania oddanego do serwisu sprzętu w wyznaczonym terminie (2 tygodnie od informacji o zakończeniu naprawy), może zostać naliczna należność w wysokości określone w Regulaminie Serwisu (dostępny do wglądu w siedzibie firmy) za każdy dzień zwłoki tytułem pokrycia kosztów związanych z przechowaniem sprzętu.

W sytuacji, gdy wartość zaległości przekroczy wartość oddanego do serwisu sprzętu, oddający wyraża zgodę na jego sprzedaż przez serwis oraz zatrzymanie otrzymanej ze sprzedaży kwoty do wysokości istniejącej w dacie sprzedaży zaległości z tytułu pozostawania sprzętu na terenie serwisu. Regulamin o którym mowa może zostać udostępniony w formie elektronicznej - na żądanie klienta.

Jeżeli urządzenie jest na gwarancji podstawą uznania roszczeń jest załączenie oryginalnej karty gwarancyjnej. Brak karty będzie równoznaczny z odrzuceniem roszczeń gwarancyjnych.

Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów naprawy oraz transportu agregatu w przypadku, gdy nie zostaną uznane roszczenia gwarancyjne. Jednocześnie wyrażam zgodę na odpłatną wymianę elementów eksploatacyjnych (filtry, świece, olej silnikowy). Jedynie prawidłowe przeglądy zapewniają poprawne funkcjonowanie urządzenia. Wszystkie towary i usługi wg aktualnego cennika KRAFTWELE


UWAGA!!!

Ujawnione w okresie gwarancji wady wynikające z wad technicznych lub też przez niedopełnienia sprzedawcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do miejsca zakupu. Termin wykonania naprawy to 28 dni jednak całkowity okres naprawy może się wydłużyć z przyczyn nie zależnych od gwaranta, np. (czas sprowadzenia części z zagranicy) o czym kupujący powinien być poinformowany.


ZWROT TOWARU:

Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Przedmiot zwrotu winien być jednak:

- nieużywany,

- nieuszkodzony,

- wysłany na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej jako przesyłka ubezpieczoną.

 

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru paczki od kuriera ubytku lub uszkodzenia jej zawartości Kupujący ma obowiązek sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody przez kuriera z oznaczoną datą i godziną, w obecności Kupującego. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o uszkodzeniu przesyłki bezzwłocznie w formie elektronicznej, bądź telefonicznie. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki jest równoczesne:

sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera w trakcie odbioru przesyłki,

wysłanie Sprzedającemu protokołu uszkodzenia przesyłki wraz ze zdjęciami uszkodzonego przedmiotu.

Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnieo Kupującego, wynikających z Ustawy z dnia 27.02.2002r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu Cywilnego Dz.U. 141 poz. 1176.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl